Рекламні вирізки

 
У навчальному посібнику розглянуті матеріали присвячені промисловим мережам та інтеграційним технологіям. Навчальний посібник має умовно чотири частини.
У першій частині розглядаються загальні питання присвячені: висвітленню місця мережних технологій в інтегрованих автоматизованих системах (розділ 1); загальним характеристикам та короткому огляду промислових мереж (розділ 2); характеристикам каналів зв’язку, тобто реалізації фізичного рівня для цього типу мереж (розділ3).
У другій частині наводяться дані по принципам функціонування та проектуванню деяких, найбільш використовуваних в Україні промислових мереж (розділи 4-10). При цьому використаний досвід авторів по роботі з цими мережами як у лабораторних так і промислових умовах. Наведені приклади організації мереж з використанням технічної бази різних виробників. В розділі 11 описані стандартні технології управління електроприводами через промислові мережі.
Третя частина присвячена технологіям програмної інтеграції. Зокрема в розділі 12 наводяться загальні відкриті технології міжпрограмної взаємодії, які використовуються в середовищах Mocrosoft Winodws. Розділ 13 повністю присвячений найбільш популярній в області АСУТП технології ОРС, зокрема специфікації OPC DA 2.0. Відкриті технології доступу до баз даних розглядаються в розділі 14.
Остання частина (розділ 15) присвячена питанням проектування інтегрованих автоматизованих систем, в яких використовуються промислові мережі та технології міжпрограмної взаємодії.
Навчальний посібник може бути використаний при вивченні курсів циклу професійної і практичної підготовки рівня бакалавра та спеціаліста для напряму «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» в дисциплінах: «Автоматизація технологічних процесів і виробництв», «Інтегровані системи управління», «Контролери та їх програмне забезпечення», «Проектування комп’ютерно-інтегрованих систем», «Програмно-технічні комплекси та промислові контролери», а також при виконанні курсового і дипломного проектування.
Приблизний обсяг 500 с, приклади, ілюстрації.
 
Деякі питання в кінці розділів.
Розділ 2. Дайте визначення промисловій мережі, яке використовується в ДСТУ (під терміном "польова шина"), в МЕК (під терміном "fieldbus") та в даному посібнику. Як діляться промислові мережі по області застосування? Перерахуйте та коротко охарактеризуйте типові функції які виконують промислові мережі. Поясніть в чому особливості обміну даними процесу в реальному часі. Дайте визначення терміну "реальний час". Поясніть призначення функцій діагностики, конфігурування/програмування, управління станом вузла. Наведіть приклад використання промислових мереж при резервуванні вузлів. Класифікуйте за призначенням дані, які циркулюють в промисловій мережі. Якими форматами даних як правило обмінюються в промислових мережах? Класифікуйте типи обміну даними за циклічністю. Наведіть приклади використання кожного типу. Синхронна, асинхронна та ізохронна відправка даних. Наведіть приклади необхідності синхронної передачі. Перерахуйте та коротко охарактеризуйте вимоги, що накладаються на промислові мережі. В чому полягає властивість детермінованості промислових мереж? На доставку яких даних накладаються умови детермінованості. В чому полягає завадостійкість та промислові умови експлуатації? Розкажіть про ступінь захисту ІР … Які моделі функціонування сервісів прикладного рівня можна виділити в промислових мережах? Як функціонує клієнт-серверна модель обміну повідомленнями? Для яких операцій підходить ця модель. Поясніть необхідність групування даних при такому обміні. Поясніть як функціонує клієнт-серверна модель ідентифікованого обміну (Polling). Для яких операцій вона підходить? Як функціонує модель Видавець-Підписувач/Виробник-Споживач ідентифікованого обміну? Що таке процес публікації, і хто його ініціює? Чим відрізняється pull-модель від push-моделі ідентифікованого обміну Видавець-Підписувач/Виробник-Споживач? … Розкажіть про функціонування гібридного методу доступу Ведучий-Ведений з передачею маркерного кільця між Ведучими. Розкажіть про функціонування методу доступу TDMA. Як контролюється доставка кадру? Як контролюється правильність отриманих даних в кадрі? Що таке контрольна сума і які алгоритми можуть використовуватися для її розрахунку? Назвіть основні топології мереж, їх переваги та недоліки. Що таке фізичний сегмент мережі? На яких рівнях і з використанням яких програмно-технічних засобів забезпечується сегментація мережі? Які стандартні фізичні інтерфейси використовуються в промислових мережах? Зробіть їх порівняльний аналіз, визначте переваги та недоліки кожного з них. З використанням яких засобів відбувається сегментація на мережному рівні? … Наведіть та поясніть основні характеристики мережі INTERBUS. Яким чином реалізовуються сервіси обміну даними процесу та параметричними даними на всіх рівнях ієрархії. Поясніть функціонування методу доступу TDMA з Сумарним Кадром в INTERBUS. Наведіть та поясніть основні характеристики прикладного рівня мереж CIP. Яким чином реалізовуються сервіси обміну даними процесу та параметричними даними на всіх рівнях ієрархії. Наведіть та поясніть основні характеристики мережі Device Net. Яким чином вона адаптується до моделі СІР? Наведіть та поясніть основні характеристики мережі ControlNet. Яким чином вона адаптується до моделі СІР? … Наведіть основні критерії вибору промислової мережі. В чому полягає складність вибору промислової мережі? Які обмеження крім характеристик промислової мережі накладаються при виборі конкретного рішення? В чому складність визначення значень деяких критеріїв при виборі промислової мережі?
Розділ 9. Поясніть відмінність між CAN та CANOpen? Поясніть функціонування CANOpen в контексті моделі OSI. Які стандарти використовує мережа CANOpen на різних рівнях? На яких стандартах на фізичному рівні базується CANOpen і які додаткові вимоги ставляться на цьому рівні? Наведіть основні характеристики CANOpen на фізичному рівні: спосіб передачі бітів, топологія, правила термінування, максимальна довжина ліній зв’язку та відгалужень, бітова швидкість, максимальна кількість пристроїв. Які кабелі, роз’єми та призначення контактів рекомендується для використання в CANOpen? Який стандарт це визначає? Розкажіть про призначення Словнику Об’єктів. Яким чином визначається місце розміщення Об’єктів в Словнику? Яким чином Прикладні Об’єкти передаються на канальному рівні? Де знаходяться настройки комунікаційного обміну? Поясніть модель функціонування пристрою-вузлу CANOpen. Перерахуйте комунікаційні сервіси, які використовуються в CANOpen. Поясніть їх призначення. Які Комунікаційні Об’єкти використовуються для реал-тайм обміну невеликими обсягами даних процесу? Які Комунікаційні Об’єкти використовуються для ациклічного обміну великими обсягами даних? Що забезпечують функції сервісу PDO? Які комунікаційні Об’єкти використовуються для функціонування даного сервісу? Поясніть призначення T-PDO та R-PDO. Як забезпечується їх взаємний Зв’язок та зберігається інформація про нього? Як передається T-PDO на канальному рівні? Як забезпечується зв’язок даних T-PDO/R-PDO з Об’єктами Словнику? Як називається цей механізм? … Що забезпечують функції сервісу SDO? Які комунікаційні Об’єкти використовуються для функціонування даного сервісу? На якій моделі прикладного обміну базуються сервіси SDO? Яким чином забезпечується обмін даними за допомогою об’єктів SDO? Як дані SDO-об’єктів зв’язуються з даними Прикладних Об’єктів Словнику? Як забезпечується передача даних великого обсягу? Які режими ініціації обміну об’єктів PDO є в CANOpen? Поясніть їх функціонування? До яких моделей обміну на прикладному рівні їх можна віднести? Як забезпечується синхронізація передачі PDO в чітко визначені моменти часу? Що таке синхронне вікно? Який вузол генерує синхронні об’єкти? Які комунікаційні режими передачі (Transmission Type) визначені в CANOpen? Прокоментуйте призначення кожного режиму. Де зберігається налаштування режиму для кожного PDO? Яким чином в CANOpen забезпечується синхронізація годинників реального часу для різних вузлів? Яким чином в CANOpen вузол повідомляє про наявність помилки? Які сервіси використовуються для визначення станів NMT-Ведених та NMT-Ведучих вузлів на шині? Які переваги дає профілювання пристроїв для використання їх в CANOpen? Які типи профілів пристроїв для CANOpen Ви можете назвати? Яким чином в Об’єкті Словнику вказується його приналежність до конкретного профілю? Які Ви можете назвати профілі для модулів вводу/виводу CANOpen? Як по замовченню налаштовується для них PDO-Відображення? Які Прикладні Об’єкти Словнику використовуються по замовченню для налаштування перетворення дискретних входів, дискретних виходів, аналогових входів, аналогових виходів в пристроях відповідних профілів?
В додатках файл викладений повністю.
ĉ
Александр Пупена,
2 мар. 2011 г., 07:14
Comments